Danas sjednica Gradskog vijeća Bihać - Evo dnevnog reda

12 tačaka

Danas sjednica Gradskog vijeća Bihać - Evo dnevnog reda

U Bihaću će se danas sa početkom u 9 sati, u gradskoj vijećnici održati 57. redovna sjednica Gradskg vijeća.

Dnevnim redom vijećnici će raspravljati o slijedećim tačkama:

1. Prijedlog Odluke o upotrebi i zaštiti imena, grba i zastave Grada Bihaća.

2. Prijedlog Odluke o predaji na upravljanje mezarja/ groblja na području Grada Bihaća.

3. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenja plovila na rijeci Uni.

4. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (građevinska parcela u ukupnoj površini od 2073 m²) putem javnog nadmetanja-licitacije radi izgradnje stambenog/stambeno-poslovnog objekta kolektivnog stanovanja spratnosti P+4 u naselju Repušine u Bihaću koju čine k.č.br. 2161/18, k.č.br.2210/8, k.č.br.2211/2, k.č.br. 2212/2, k.č.br. 2213/2 i k.č.br.2214/2 sve k.o. Bihać-grad.

5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnine u svrhu legalizacije izgrađene transformatorske stanice TS 10 (20)/0,4 kV „Hatinac“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać.
b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu projekta za „Izgradnju obilaznice Bihać, dionice Jablanska ulica- čvor Mali Lug – veza na M14“ u korist JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo.

6. Prijedlog Odluke o prestanku prava korištenja JU „Kulturni centar“ Bihać na objektu Doma kulture u Ripču.

7. a)Prijedlog Rješenja o odbijanju zahtjeva Ćehajić Seada iz Bihaća za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu u državnoj svojini
b)Prijedlog Rješenja o odbijanju utvrđivanja prava suvlasništva na građevinskom zemljištu po zahtjevu Skopljak Fatime i Skopljak Kadije iz Bihaća.

8. Prijedlog Rješenja o prestanku mandata članu savjeta Mjesne zajednice Hatinac i o imenovanju člana savjeta Mjesne zajednice Hatinac.

9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Bihaća za zaključenje Aneksa Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga na području Grada Bihaća broj: o1-25-5133/17 od 19.07.2017. godine

10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradonačelniku Gradu Bihaća za potpisivanje notarski obrađene izjave kojom se daje saglasnost „IVICOM CONSALTING“ d.o.o. Zagreb, za pristup i privremeno postavljanje mjernog stuba „Vjetroelektrana Una“, na nekretnini u posjedu Grada Bihaća.
11. Prijedlog Zaključka o obustavi postupka za utvrđivanje javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina radi rekonstrukcije raskrsnice cesta M5 i R 403 u Kamenici Grad Bihać u korist JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

12.a) Izvještaj o radu i poslovanju JP“Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu.
b) Izvještaj o radu i finansijski izvještaj skloništa za napuštene životinje za 2019. godinu.

 


Dodaj komentar na ovu vijest