MUP USK: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

USK

MUP USK: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 16/17, 33/18, 18/19 i 15/20), policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
 
I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Viši samostalni referent – inženjer na razvoju i održavanju u Odsjeku za telekomunikacije i tehniku, Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije...........1 (jedan) izvršilac

II Opis poslova radnog mjesta

01. Opis poslova: unošenje podatka i izrada generisanih izvještaja, informacija kao i implementacija back up strategije (arhiviranje dokumenata po uputama); prikupljanje, sređivanje i obrada podataka, kao i ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka; obavlja osnovno održavanje sredstava veze i druge opreme i policijske tehnike; instalacija i konfiguracija radio uređaja i radio modema, postavljanje antena i uzemljenja, izrada kablova i povezivanje uređaja, popravka tehničkih uređaja i pomagala policije; učestvuje u planu nabavke i opremanja sistema veza i druge policijske tehnike; prati stručnu osposobljenost tehničara za izvršavanje poslova; učestvuje u ispitivanjima i mjerenjima uređaja, otklanja kvarove sistema i uređaja veze; radi na direktnom održavanju radarskog sistema; predlaže eventualne izmjene na sistemu i dogradnju istog; prikuplja, sređuje i obrađuje podatke i na osnovu toga izrađuje redovne i vanredne informacije iz djelokruga svoga rada; formira, prati i realizuje planove za testiranje projekta i probne obrade u saradnji sa korisnicima, sistem inžinjerima uz stvaranje dokumentacije; definiše način pravljenja sigurnosnih kopija podataka iz djelokruga rada i restauriranja konzistentnosti stanja podataka; zajedno sa inžinjerom za radio veze  analizira i otklanja zastoje u radu sistema obavlja dogradnju postojećih projekata zavisno od zahtjeva korisnika i primjene novih sistema; stvara i održava potrebnu dokumentaciju projekata i stara se o njenom arhiviranju; obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

III Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 19.09.2019. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 02.12.2019. godine,  i to:

VI stepen – tehničkog, informatičkog, ekonomskog smjera
1 godina radnog  iskustva
položen stručni ispit
IV Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa

Kandidati se prijavljuju na oglas dostavljanjem prijave koju su dužni svojeručno potpisati.

Kandidati su dužni uz svoju prijavu na javni oglas dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci):

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),

b) Izvod iz matične knjige rođenih,

c) Uvjerenje o državljanstvu,

d) Diploma o završenoj stručnoj spremi odgovarajuće vrste i stepena tražena Javnim oglasom. Diploma mora biti nostrificirana ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,

e) Dokaz o radnom iskustvu u struci,

f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,

g) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušen iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

i) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

NAPOMENA:

Lica prijavljena na ovaj oglas koja u vrijeme oglasne procedure nemaju položen stručni ispit, a imaju navršen radni staž ili pripravništvo u trajanju od devet mjeseci, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe.

Kandidat koji bude izabran u obavezi je dostaviti Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak i Ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto iz Javnog oglasa.

Lice koje je rođeno poslije 1980. godine nije dužno dostaviti ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidat koji bude izabran mora ispunjavati i uvjet u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji, u smislu odredbi člana 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09), te će  biti predmet sigurnosne provjere, u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „povjerljivo”.

V Objava javnog oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objave na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

VI Mjesto i način dostavljanja prijava

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502.Viteške brigade broj: 2., Bihać ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Uprava policije

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

502.Viteške brigade broj: 2.

77000 Bihać

sa naznakom

“JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za radno mjesto

Viši samostalni referent – inženjer na razvoju i održavanju
 
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Broj: 05-04/04-2-30-489/20                                               POLICIJSKI KOMESAR

Datum: 15.10.2020. godine                                            Generalni inspektor policije
                                                                                           Mujo Koričić


Dodaj komentar na ovu vijest