Održana 21. sjednica Civilne zaštite Bosanska Krupa

Na Dnevnom redu pet tačaka

Održana 21. sjednica Civilne zaštite Bosanska Krupa

Danas je održana 21. sjednica Civilne zaštite Bosanska Krupa na čijem se dnevnom redu našlo pet tačaka koje se, između ostalih, odnose na Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2016. godini i rješavanje problema plavljenja na kritičnim tačkama u Bosanskoj Krupi.

Nakon usvajanja izvoda iz zapisnika sa 20. redovne sjednice usvojen je Plan korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2016. godini. Plan raspoređuje kako očekivani/tekući  prihod u 2016. godini tako i akumulirana a neutrošena sredstva iz prethodnih godina zatečena na računu civilne zaštite 1. januara 2016. godine. 

Služba za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu u ovoj godini očekuje prihod od 86.137,35 KM, dok akumulirana sredstva iznose 71.027,74 KM. Planom je naglašeno da je odlukom Civilne zaštite (koji raspolaže namjenskim sredstvima) za sanaciju oštećenog drvenog mosta sredinom oktobra prošle godine u Bosanskoj Krupi izdvojeno a još neutrošeno 40.000,00 KM, te da za raspored na sve druge namjene ostaje iz akumulacije 31.027,28 KM. 

Ovako utvrđena raspoloživa sredstva bi se raspoređivala za finansiranje hitnih mjera zaštite i spašavanja u toku djelovanja prirodne i druge nesreće; za ublažavanje i otklanjanje direktnih posljedica prirodnih i drugih nesreća, nakon procjene šteta i naknade za rad na procjeni štete od prirodnih i drugih nesreća; sufinansiranje učešća u provođenju preventivnih mjera zaštite i spašavanja pod uslovom da je dio sredstava za te namjene osiguran u budžetu Općine; finansiranje opremanja struktura civilne zaštite; finansiranje pripremanja, obuke i vježbe struktura za zaštitu i spašavanje/civilne zaštite; te za finansiranje troškova učešća u provedbi mjera zaštite i spašavanja.

Na današnjoj sjednici članovi Štaba su zauzeli i stav o rješavanju problema plavljenja na kritičnim tačkama u Bosanskoj Krupi, a to su Uzune, Mašići, Redžići i Bukovska. 

Jednoglasno je prihvaćen zaključak da općinska služba Agenciji za vodno područje rijeke Save kao nadležnom organu uputi zahtjev za prijedlog rješenja. Ukoliko isti u određenom roku ne poduzmu nikakve mjere, Općina bi krenula sa aktivnostima u cilju zaštite ljudi i njihove imovine, najvjerovatnije izgradnjom zidova ili podizanjem škarpi.

IZVOR: USKinfo.ba Objavljeno na dan 26.02.2016 - 10:56

Dodaj komentar na ovu vijest